Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

 

 

Szkolne Dni

Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

w klasach I – VI

pod hasłem

 

„Jestem grzeczny i bezpieczny”

 

projekt edukacyjny realizowany w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

 

 

Ełk, 20 – 25 marca 2015 roku
Autorki:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

 Anna Lewoc

WSTĘP

 

W każdej grupie społecznej pojawiają się konflikty, dlatego też nieporozumienia wśród dzieci są rzeczą naturalną. Nie da się ich uniknąć również w szkole. Uczniowie mają różne pomysły, nie zawsze godne pochwały. Niestety, często niewłaściwych zachowań - przepychanek, wulgaryzmów, plotek, wyśmiewania się z innych - młodzi ludzie nie definiują jako agresji. Uważają, że takie sytuacje są „normalne”, bo zdarzają się codziennie,
a „prawdziwa” przemoc to bójka. Nierzadko nie zdają sobie sprawy, że agresja to nie tylko bicie, ale wszystkie sytuacje, kiedy silniejszy, bardziej pewny siebie lub starszy krzywdzi słabszego od siebie. Często też dzieci nie wyobrażają sobie możliwych skutków podejmowanych działań, są silnie skoncentrowane na zachowaniu „tu i teraz”, słabo kontrolują  własne emocje i czują duże uzależnienie od presji grup rówieśniczych.
W
trudnych sytuacjach młodzi ludzie nie zawsze potrafią sobie poradzić. Są zestresowani, zamykają się w sobie, uciekają od rówieśników w świat brutalnych gier komputerowych
albo znajdują nowych znajomych, „przyjaciół”, którzy nie zawsze mają uczciwe zamiary.
To powoduje, że tracą poczucie bezpieczeństwa, należące przecież do podstawowych potrzeb każdego człowieka.  

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i nauki. Chcemy uczyć naszych wychowanków właściwych postaw społecznych i moralnych. Możemy to osiągnąć poprzez wspieranie, kształcenie poprawnych relacji interpersonalnych w grupie, rozwijanie umiejętności porozumiewania się, uczenie rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, budowanie dobrej atmosfery klasowej, wskazywanie pozytywnych wzorców. Musimy też wyposażyć uczniów w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie
z trudną sytuacją i
ciągle przypominać o zasadach bezpieczeństwa.

Mając na względzie dobro uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty zdrowia i bezpieczeństwa, stworzyłyśmy niniejszy projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.

     

 

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU

Szkolny projekt Jestem grzeczny i bezpieczny dostosowany został do możliwości psychofizycznych uczniów szkoły podstawowej. Jest adresowany do całej społeczności szkolnej, nie  tylko do dzieci, ale również do ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Realizowany będzie w dniach  20 - 25 marca 2015 roku.

 

 

KOORDYNATORZY  PROJEKTU

Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka, Anna Lewoc

 

 

 

 

CELE OGÓLNE

·         zminimalizowanie agresji i przeciwdziałanie przemocy;

·         wzrost poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole;

·         wzrost wiedzy na temat bezpieczeństwa w domu i na podwórku;

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE

·         kształcenie właściwych postaw społecznych;

·         przeciwdziałanie przemocy i agresji;

·         zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów;

·         uwrażliwianie na kulturę osobistą;

·         budzenie szacunku do drugiego człowieka;

·         promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa;

·         rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przekonań;

·  kształcenie umiejętności współpracy, poprawnego komunikowania się, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą;

·      wskazanie osób i instytucji, do których uczeń może zwrócić się, jeśli ktoś zastosuje wobec niego przemoc;

·         utrwalenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia;

·  kształcenie umiejętności rozpoznawania niewłaściwych zachowań zagrażających bezpieczeństwu;

·  kształcenie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych działań za zdrowie i życie, unikania zagrożeń.

·         wzmocnienie więzi między uczniami w klasie i w szkole;

·         skupienie aktywności uczniów całej szkoły wokół zadań promujących pozytywne wartości;

·         wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić w razie zagrożenia życia lub zdrowia;

·         realizacja zadań projektu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

METODY  PRACY

aktywizujące, ćwiczenia przedmiotowe, pogadanki, działania praktyczne, inscenizacja, konkursy

 

FORMY  PRACY

zespołowa, grupowa, indywidualna

 

PRZEWIDYWANE  REZULTATY

 Uczniowie:

-       są kulturalni, życzliwi, przyjaźni, koleżeńscy;

-       szanują dorosłych i siebie nawzajem;

-       umieją wyrażać własne myśli i uczucia;

-       znają konsekwencje agresji i przemocy;

-       nie zachowują się agresywnie, nie biją się, nie przezywają;

-       potrafią pokojowo rozwiązywać konflikty;

-       potrafią naprawić wyrządzone komuś krzywdy;

-       znają zasady zachowania się w szkole, w domu pod nieobecność rodziców, na podwórku;

-       bawią się bezpiecznie;

-       znają osoby i instytucje pomagające ofiarom przemocy;

-       znają numery alarmowe;

-       chętnie dzielą się w domu wrażeniami z uczestnictwa w szkolnej akcji promującej zdrowie.

 

PRZEWIDYWANE  KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

1)      Społeczność  szkolna reprezentuje postawy sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu.

2)      Uczniowie,  nauczyciele i pracownicy szkoły znają zasady rozwiązywania konfliktów.        

3)      Społeczność  szkolna świadomie dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

4)      Wszyscy  mają poczucie przynależności do społeczności szkolnej.

5)      Szkoła  promuje się w środowisku lokalnym.

6)      Szkoła  otrzyma Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

EWALUACJA:

-       sprawozdanie  z przedsięwzięcia;

-       ankiety;

-       obserwacje  uczniów;

-       prace  uczniów;

-       wyniki  konkursów

-       scenariusze  lekcji;

-       zdjęcia.

 

HARMONOGRAM ZADAŃ

LP

ZADANIA

TERMIN

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

1.

Opracowanie planu Szkolnych Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

styczeń 2015

koordynatorki projektu

2.

Przedstawienie projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej.

16 lutego 2015

koordynatorki projektu

3.

Opracowanie scenariusza przedstawienia
o tematyce przeciwdziałania przemocy
i agresji. 

10-14 lutego 2015

koordynatorki projektu

4.

Przygotowanie przedstawienia (próby, scenografia).

luty/ marzec 2015

koordynatorki projektu

5.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej o zapobieganiu przemocy i agresji.

marzec 2015

p. A. Chmielecka

 

6.

Gazetka informacyjna. 

marzec 2015

p. A. Chmielecka

7.

Przygotowanie  scenariuszy lekcji wychowawczych na temat przeciwdziałania przemocy i agresji. 

17 – 27 lutego 2015

p. A. Lewoc

8.

Przygotowanie regulaminów konkursów            na temat przeciwdziałania przemocy                   i agresji. 

17 – 21 lutego 2015

koordynatorki projektu

9.

Ogłoszenie międzyklasowego konkursu na plakat pt. „Jestem grzeczny i bezpieczny.

do 6 marca 2015

opiekunki SU (p. A. Lewoc  i p. G. Barcińska)

10.

Przygotowanie materiałów i ozdobienie szkoły rysunkami tematycznymi.  

 marzec 2015

członkowie koła artystycznego pod opieką p. A. Chmieleckiej

11.

Przygotowanie ulotek dla rodziców o agresji i przemocy.

luty/marzec 2015

p. G. Barcińska

 

12.

Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

20 – 25 marca 2015

szkolny koordynator zespołu ds. SzPZ

koordynatorki projektu

a) Dni Przeciwdziałania Przemocy                   i Agresji.

I dzień – Dzień Odkrywania Talentów 

II, III i IV dzień – Dni Bezpieczeństwa i Grzeczności – obowiązuje żółty kolor – strój albo przynajmniej element ubrania, dodatek (apaszka, chusteczka, czapeczka, itp.), wszyscy też nosimy znaczki z uśmiechniętą buzią.

 

 

20 marca 2015

23 – 25 marca 2015

 

 

 

 

nauczyciele

pracownicy szkoły

 

b)   Prowadzenie zajęć wychowawczych na temat przeciwdziałania przemocy i agresji  (w oparciu o przygotowane scenariusze).

23 – 25 marca 2015 

wychowawcy klas I – VI

c) Przedstawienie Jestem grzeczny i bezpieczny. 

 25 marca 2015 

koordynatorki projektu

d) Przeprowadzenie konkursów w poszczególnych klasach:

- konkurs plastyczny „Odznaka grzecznego i bezpiecznego ucznia” dla klas I – III.

 

 

- konkurs na plakat pt. „ Jestem grzeczny i bezpieczny” dla klas I – VI.

 

 

- konkurs recytatorski „Bezpieczny” wiersz dla klas IV – VI.

 

- Szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla klas II – VI.

 

 

do 24 marca 2015

(rozstrzygnięcie

25 marca 2015)

 

do 24 marca 2015

(rozstrzygnięcie

25 marca 2015)

 

24 marca 2015

 

 

23 marca 2015

 

 

 

koordynatorki projektu

 

 

 

koordynatorki projektu

p. M. Skorupska

 

 

koordynatorki projektu

p. M. Skorupska

 

p. G. Barcińska

p. A. Lewoc

e) prezentacja przez klasy propozycji „Grzecznej mody”

25 marca 2015

uczniowie i wychowawcy klas I - VI

 

f)  Ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród.

25 marca 2015

dyrektor szkoły

koordynator zespołu ds. SzPZ

12.

Analiza i ewaluacja projektu Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy                i Agresji pod hasłem Jestem grzeczny i bezpieczny -przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, wnioski.

do 11 kwietnia 2015

 

zespół ds. SzPZ

 

13.

Zamieszczenie informacji na stronie www szkoły. 

na bieżąco

koordynatorki projektu

14.

Dokumentacja zdjęciowa.

 

na bieżąco

koordynatorki projektu

NARZĘDZIA EWALUACJI

Po  zakończeniu Szkolnego Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

 

 

Wstaw  X  we  właściwy kwadrat.

 

Nauczyciel     Pracownik niepedagogiczny    Uczeń       Klasa …………….. (bez symbolu A, B lub C)

 

    Chłopiec       Dziewczynka 

 

Zaznacz X wybraną przez siebie odpowiedź.

 

TAK

RACZEJ TAK

NIE MAM ZDANIA

RACZEJ NIE

NIE

Czy podobał Ci się program Szkolnego Tygodnia Przeciw-działania Przemocy   i Agresji?

 

 

 

 

 

Czy te dni czegoś Cię nauczyły?

 

 

 

 

 

Czy uważasz, że taka akcja powinna być powtórzona?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie działania zaproponowane przez autorów projektu Szkolny Tydzień Promocji Zdrowia podobały Ci się najbardziej?(Możesz wymienić kilka.)

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.                     Koordynatorki projektu

Regulaminy konkursów

 

 

I.                  Odznaka grzecznego i bezpiecznego ucznia

– konkurs plastyczny dla klas I-III

 

 

CELE:

®       ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,

®       kształcenie umiejętności przekazywania własnych myśli i uczuć,

®       rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni,

®       uwrażliwianie na estetykę,

®       motywowanie do tworzenia.

 

 

 

REGULAMIN:

         1.         Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas I-III.

         2.         Klasy I-II mogą wykonać pracę z pomocą rodziców, zaś klasy 3 muszą pracę wykonać same.

         3.         Konkurs ma charakter indywidualny (prace zespołowe nie będą przyjmowane).

         4.         Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie odznaki, która mogłaby  stać się symbolem grzecznego ucznia.

         5.         Odznakę można wykonać dowolną techniką i z różnych materiałów, w kole o średnicy
do 20 cm.

         6.         Jury oceniać będzie wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

         7.         Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą prace do 23 marca 2015 roku należy złożyć
u pani A. Chmieleckiej w bibliotece.

         8.         Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

         9.         Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 25 marca 2015 r.

 

 

Opracowały:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

 

II.              Plakat klasowy na temat „Jestem grzeczny  i bezpieczny”

– konkurs dla klas I - VI.

 

 

CELE:

®  ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,

®  promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa,

®  przeciwdziałanie agresji rówieśniczej;

®  kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;

®  mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły,

®  kształtowanie  postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę i szkołę,

®  rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych uczniów,

®  uwrażliwianie na estetykę,

®  integracja poszczególnych społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.

 

 

 

REGULAMIN:

 1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy I – VI.
 2. Plakat musi być związany z hasłem przewodnim Szkolnych Dni Przeciwdziałania Przemocy
  i Agresji, czyli „Jestem grzeczny i bezpieczny”.
 3. Plakat należy wykonać na brystolu (wielkość dowolna, ale nie mniejsza niż A-3).
 4. Dobór i jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów. Można wykorzystywać ilustracje gotowe, drukowane z różnych dostępnych źródeł lub wykonane własno-ręcznie przez uczniów.
 5. Plakat klasa wykonuje 23 marca podczas zajęć wychowawczych. Po lekcji pracę należy wywiesić na drzwiach  sali lub gazetce obok.
 6. Wychowawcy mają prawo koordynować pracę zespołu klasowego, pomóc w doborze materiałów. Nie mogą jednak wykonać gazetki za uczniów.
 7. Przy ocenie gazetek brana będzie pod uwagę:

o   zgodność z tematem,

o   pomysłowość, oryginalność,

o   estetyka wykonania gazetki,

o   widoczny wkład pracy,

o   stopień samodzielności pracy uczniów.

 1. Plakaty oceniane będą w dwóch kategoriach:

o   I - klasy I – III,

o   II - klasy IV – VI.

 1. Komisja konkursowa dokona oceny plakatów do 24 marca 2015r.
 2. Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu podsumowującym Szkolne  Dni  Przeciwdziałania przemocy i Agresji 25 marca 2015.

 

 

Opracowały:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

 

 

III.           „Bezpieczny wiersz” – konkurs recytatorski.

 

 

CELE:

®       ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,

®       eksponowanie wartości dobrego zachowania i kultury języka,

®       przybliżanie twórczości poetyckiej o tematyce kultury zachowania,

®       uwrażliwianie na estetykę wypowiedzi i piękno poezji,

 

 

 

REGULAMIN:

1.      Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas IV – VI.

2.      Konkurs ma charakter indywidualny.

3.      Zadaniem uczniów jest przygotowanie recytacji wybranego wiersza mającego charakter dydaktyczny, który porusza tematykę grzeczności, poprawnego zachowania i bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

4.      Komisja oceniać będzie odpowiedni dobór utworu (związek z tematem konkursu) oraz sposób recytacji (dykcję, intonację, ekspresję, grę aktorską, itp.).

5.      Przesłuchania konkursowe odbędą się 24 marca 2015 r. w czytelni szkolnej.

6.      Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni.

7.      Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 25 marca 2015 r.

 

 

Opracowały:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

 

 

IV.          Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie

w szkole i poza nią – dla uczniów klas II - VI

 

 

CELE:

®    promocja zdrowia psychicznego i fizycznego ;

®    przeciwdziałanie agresji rówieśniczej;

®    kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;

®    kształcenie umiejętności reagowania na negatywne zachowania innych osób,

®    uwrażliwianie na kulturę osobistą, empatię, życzliwość,

®    rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych;

®    kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy;

®    realizacja programu edukacji zdrowotnej;

 

 

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II - VI Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku i ma charakter indywidualny.
 2. Zadaniem uczestnika będzie rozwiązanie testu.
 3. Uczestnicy przygotowują się do konkursu samodzielnie.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie klas II -III,

II grupa - uczniowie klas IV,

III grupa - uczniowie klas V-VI.

 

 1. Zwycięzcy otrzymają dyplomy.
 2. Konkurs odbędzie się 23 marca 2015.  

 

 

 

Opracowała:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

 

 

V.              „Grzeczna moda”

–prezentacja strojów szkolnych dla klas I - VI.

 

CELE:

®       ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,

®       rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych uczniów,

®       uwrażliwianie na estetykę,

®       integracja społeczności klasowych .

®       mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły oraz do pracy w grupie,

®       kształtowanie  postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę i szkołę.

 

 

 

REGULAMIN:

1.        W pokazie biorą udział wszystkie klasy I – VI.

2.        Klasa wytypuje dwie osoby (płeć dowolna), które zostaną przebrane.

3.        Dobór i jakość materiałów użytych do wykonania przebrania zależą od pomysłowości uczniów.

4.        Prezentowane stroje muszą być „grzeczne”, ale niepozbawione humorystycznych akcentów. Mają być propozycją klasy na ubiór ucznia grzecznego, wzorowego, odpowiednio zachowującego się w szkole i poza nią.

5.        Każde przebranie powinno być opatrzone krótkim komentarzem, który odczyta lub wygłosi wybrana osoba z klasy. 

6.        Wychowawcy mają prawo koordynować pracę zespołu klasowego, pomóc w doborze materiałów.

7.        Prezentacja „grzecznej mody” nie będzie miała charakteru konkursu.

8.        Pokaz odbędzie się 25 marca 2015r. podczas apelu podsumowującego Szkolne Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

 

 

Opracowały:

Grażyna Barcińska

Anna Chmielecka

Anna Lewoc

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku