Do strony głównejBiuletyn Informacji Publicznej
tlo_menu
tlo_menu
tlo_menu

 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku

 

Szkolny Tydzień
Przeciwdziałania Przemocy i Agresji
w klasach 0 – VI
pod hasłem

"Bez stresu chodzę do szkoły,
jestem zdrowy i wesoły"

projekt edukacyjny realizowany w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie

Ełk, 17 – 21 marca 2014 roku

 

Autorki:
Grażyna Barcińska
Anna Chmielecka
 Agnieszka Karanowska
Anna Lewoc

 

WSTĘP
            We współczesnym świecie nasiliły się problemy dotyczące wzajemnych relacji między ludźmi. Wszyscy odczuwamy nadmiar agresji, brak tolerancji, empatii wśród ludzi, stres, czasem zwykły egoizm i brak życzliwości. To wszystko ma negatywny wpływ
na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Dzieci od najmłodszych lat czas mają wypełniony telewizją, która nierzadko zniekształca rzeczywisty obraz świata i ludzi, a także "bombarduje" agresją z filmów, niektórych programów i reklam. Wielu, zamiast kontaktów z rówieśnikami, wybiera komputer. Niekontrolowane i długie "przesiadywanie w sieci", zwłaszcza u najmłodszych, powoduje, iż są oni często narażeni na odbieranie nieodpowiednich dla siebie treści, a poza tym zaczynają się lepiej czuć w świecie "nierzeczywistym" niż w "realu". Nie zmienimy świata, ale nie możemy pozostać obojętni                          i niewzruszeni na to, co dzieje się wokół i w jaki sposób wychowują się nasze dzieci.
            Wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole wskazują, że większość członków społeczności szkolnej czuje się w "Dziewiątce" bezpiecznie. Jednak wielu naszych wychowanków, ale też i pedagogów przyznaje, że często bywają narażeni na dość silny stres. Obserwujemy również różne zachowania naszych podopiecznych. My, nauczyciele, często interpretujemy je jako przejawy agresji, ale w ocenie uczniów są one "tylko" żartem
i zabawą.
            Z uwagi na wymiar i natężenie tych zjawisk, postanowiliśmy stworzyć projekt, którego celem jest zminimalizowanie przyczyn agresji, przeciwdziałanie przemocy, a także wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz uczenie dokonywania właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia.
            Mając świadomość, że jako  nauczyciele,  wychowawcy odpowiadamy również
za zdrowie uczniów, przystąpiliśmy  do Projektu  Szkoła  Promująca Zdrowie. Podejmując działania na rzecz edukacji  zdrowotnej,  chcemy już  od najmłodszych lat uczyć w szkole naszych wychowanków prawidłowych postaw społecznych. Pragniemy uświadomić uczniom, że musimy dbać nie tylko o zdrowie fizyczne, ale również o zdrowie psychiczne.

ZAŁOŻENIA  PROGRAMU
Szkolny projekt Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły dostosowany został do możliwości psychofizycznych  uczniów szkoły podstawowej. Jest adresowany
do całej społeczności szkolnej, nie  tylko do dzieci, ale również do ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Realizowany będzie w dniach  17 - 21 marca 2014 roku.

KOORDYNATORZY  PROJEKTU
Grażyna Barcińska, Anna Chmielecka, Agnieszka Karanowska Anna Lewoc, Anna Nartowicz

CELE OGÓLNE:

 • zminimalizowanie agresji i przeciwdziałanie przemocy,
 • kształtowanie umiejętności rozładowania napięcia i radzenia sobie ze stresem.

CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 • eliminowanie stresu związanego ze szkołą, mającego wpływ na zdrowie psychiczne;
 • uświadomienie negatywnego wpływu agresji i stresu na zdrowie fizyczne (dolegliwości żołądkowe, migreny, bóle głowy);
 • kształcenie właściwych postaw społecznych;
 • przeciwdziałanie przemocy i agresji;
 • zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów;
 • uwrażliwianie na kulturę osobistą;
 • budzenie szacunku do drugiego człowieka;
 • promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa;
 • rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i  przekonań;
 • wskazanie osób i instytucji, do których uczeń może zwrócić się, jeśli ktoś zastosuje wobec niego przemoc;
 • ukazanie form naprawiania wyrządzonych krzywd;
 • realizacja zadań projektu Szkoła Promująca Zdrowie.

METODY  PRACY
aktywizujące, ćwiczenia przedmiotowe, pogadanki, działania praktyczne, inscenizacja, konkursy

FORMY  PRACY
zespołowa, grupowa, indywidualna

PRZEWIDYWANE  REZULTATY
 Uczniowie:
-  są kulturalni, życzliwi, przyjaźni, koleżeńscy;
-  szanują dorosłych i siebie nawzajem;
-  umieją wyrażać własne myśli i uczucia;
-  znają konsekwencje agresji i przemocy;
-  nie zachowują się agresywnie, nie biją się, nie przezywają;
-  potrafią pokojowo rozwiązywać konflikty;
-  potrafią naprawić wyrządzone komuś krzywdy;
-  znają osoby i instytucje pomagające ofiarom przemocy;
-  wiedzą,  co sprzyja, a co zagraża zdrowiu;
-  potrafią dokonać wyboru między tym co popularne a tym, co zdrowe;
-  chętnie dzielą się w domu wrażeniami z uczestnictwa w szkolnej akcji promującej zdrowie.  

PRZEWIDYWANE  KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:
 1)  Społeczność  szkolna reprezentuje postawy sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu.
 2)  Uczniowie,  nauczyciele i pracownicy szkoły znają zasady rozwiązywania konfliktów            
       i radzenia sobie ze stresem.
 3)   Społeczność  szkolna świadomie dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4)   Wszyscy  mają poczucie przynależności do społeczności szkolnej.
 5)   Szkoła  promuje się w środowisku lokalnym.
 6)   Szkoła  otrzyma Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 

EWALUACJA:
-   sprawozdanie  z przedsięwzięcia;
-   ankiety;
-   obserwacje  uczniów;
-   prace  uczniów;
-   wyniki  konkursów;
-   scenariusze  lekcji;
-   zdjęcia.

HARMONOGRAM ZADAŃ

LP

ZADANIA

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1.

Opracowanie planu Szkolnego Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

styczeń 2014

koordynatorzy projektu

2.

Przedstawienie projektu na zebraniu Rady Pedagogicznej.

13 lutego 2014

koordynatorzy projektu

3.

Opracowanie scenariusza przedstawienia
o tematyce przeciwdziałania przemocy
i agresji. 

10-14 lutego 2014

p. A. Karanowska
p. A. Chmielecka

4.

Przygotowanie przedstawienia (próby, scenografia).

luty/ marzec 2014

p. A. Karanowska
p. A. Chmielecka

5.

Gazetka informacyjna. 

marzec

koordynatorzy projektu

6.

Przygotowanie  scenariuszy lekcji wychowawczych na temat przeciwdziałania przemocy i agresji. 

17 – 21 lutego 2014

kl. 0-3 p. U. Godlewska
kl. 4-6 p. A. Karanowska

7.

Przygotowanie regulaminów konkursów na temat przeciwdziałania przemocy i agresji. 

10-21 lutego 2014

p. A. Lewoc
p. G. Barcińska
p. A. Karanowska
p. A. Chmielewska

8.

Ogłoszenie międzyklasowego  konkursu na gazetkę ścienną pt. "Bez stresu chodzę  do szkoły, jestem zdrowy i wesoły".

do końca lutego 2014

SU i opiekunki SU                (p. Anna Lewoc                    p. Grażyna Barcińska)

9.

Przygotowanie materiałów i ozdobienie drzwi do sal lekcyjnych rysunkami tematycznymi.  

 marzec 2014

członkowie koła artystycznego pod opieką p. A. Chmieleckiej

10.

Przygotowanie ulotek o sposobach radzenia sobie z agresją.

luty/marzec 2014

p. A. Karanowska

11.

Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

17 - 21 marca 2014

szkolny koordynator zespołu ds. SzPZ
koordynatorzy projektu

a) Dni Przeciwdziałania Przemocy  i Agresji.

 

I dzień - Dzień Troskliwego Misia (w tym dniu każdy ma pluszowego misia albo plakietkę z rysunkiem misia).
II dzień – Dzień Uśmiechu (plakietka z rysunkiem uśmiechu).
III dzień - Dzień Życzliwości (plakietka z rysunkiem pomocnej dłoni).
IV dzień - Dzień Magicznych Słów (plakietka z dowolnym słowem: dziękuję, przepraszam, proszę).
V dzień - Dzień Fair Play  - turniej dla klas IV - VI "Klasa na Medal"

 

 

17 marca 2014

 

18 marca 2014

19 marca 2014

20 marca 2014

 

21 marca 2014

nauczyciele
pracownicy szkoły
wychowawcy klas 0-VI

b)   Prowadzenie lekcji na temat przeciwdziałania przemocy i agresji        (w oparciu o przygotowane scenariusze).

17-21 marca 2014 

wychowawcy klas 0-VI

c)  Przedstawienie Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły

 17 marca 2014

p. Agnieszka Karanowska
p. Anna Chmielecka

d) Roztańczone długie przerwy.

w bieżącym tygodniu – poniedziałek, środa
2. długa przerwa

p. Dorota Markowska                i chętni uczniowie klas VI

e) Dużo wrażeń, dużo mocy – baw się z nami bez przemocy.  Sposoby na rozładowanie negatywnych emocji.

w bieżącym tygodniu – wtorek, czwartek 
2. długa przerwa

p. Anna Lewoc
p. Grażyna Barcińska
Samorząd Uczniowski

f) Spotkanie z policjantem na temat cyberprzestrzeni.

w bieżącym tygodniu

p. Joanna Szkatuła

g) Pokojowy patrol – rozdawanie na przerwach mandatów – żółtych i czerwonych kartek

w bieżącym tygodniu

dyżurujący nauczyciele

h) Przeprowadzenie konkursów w poszczególnych klasach:
-  konkurs plastyczny "Order Życzliwości" dla klas 0-3.

- konkurs na plakat pt. "Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły" dla klas 4-6.

- konkurs recytatorski "Żartem o dobrym zachowaniu" dla klas 3-6.

- Szkolny konkurs "Klasówka z dobrych manier" dla klas 3-6.
- rozstrzygniecie konkursu na gazetkę klasową dla klas 0-6.

 

 

do 10 marca 2014
(rozstrzygnięcie
17 marca 2014)
do 10 marca 2014
(rozstrzygnięcie
17 marca 2014)

19 marca 2014

 

19 marca 2014

20 marca 2014

 

p. A. Karanowska
p. A. Chmielecka

p. A. Karanowska
p. A. Chmielecka

 

p. A. Lewoc
p. A. Chmielecka

A. Nartowicz

p. A. Lewoc
p. G. Barcińska

i) Jak rozminować agresję? – rozdanie ulotek o sposobach radzenia sobie z agresją

18 marca 2014 r.

p. Agnieszka Karanowska
klasa 4a integracyjna

j)  Ogłoszenie wyników konkursów, rozdanie nagród.

klasy 0-3
 - 17 marca 2014
klasy 4-6
- 21 marca 2014

dyrektor szkoły
koordynator zespołu ds. SzPZ

11.

Analiza i ewaluacja projektu Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy i Agresji pod hasłem Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły-
przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, wnioski.

do 11 kwietnia 2014 r.

zespół ds. SzPZ

12.

Zamieszczenie informacji na stronie www szkoły.

na bieżąco

koordynatorzy projektu

13.

Dokumentacja zdjęciowa.

na bieżąco

koordynatorzy projektu

NARZĘDZIA EWALUACJI
Po  zakończeniu Szkolnego Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

Wstaw  X  we  właściwy kwadrat.

Nauczyciel     Pracownik niepedagogiczny    Uczeń      Klasa   (bez symbolu A, B lub C)

    Chłopiec       Dziewczynka 

Zaznacz X wybraną przez siebie odpowiedź.

 

TAK


RACZEJ TAK


NIE MAM ZDANIA


RACZEJ NIE


NIE

Czy podobał Ci się program Szkolnego Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji?

 

 

 

 

 

Czy te dni czegoś Cię nauczyły?

 

 

 

 

 

Czy uważasz, że taka akcja powinna być powtórzona?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie działania zaproponowane przez autorów projektu Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy i Agresji  podobały Ci się najbardziej? (Możesz wymienić kilka.)

…………………………………………………………………………………………………………........

…………………………………………………………………………………………………………........

 

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Koordynatorki projektu 

 

Regulaminy konkursów

 • I. Order Życzliwości – konkurs plastyczny dla klas 0-3

CELE:

 • ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,
 • kształcenie umiejętności przekazywania własnych myśli i uczuć,
 • rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni,
 • uwrażliwianie na estetykę,
 • motywowanie do tworzenia.

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas 0-3.

2. Klasy 0-2 mogą wykonać pracę z pomocą rodziców, zaś klasy 3 muszą pracę wykonać same.

3. Konkurs ma charakter indywidualny (prace zespołowe nie będą przyjmowane).

4. Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie jest zaprojektowanie i wykonanie orderu, znaczka, medalu, który mógłby stać się symbolem życzliwości.

5. Order można wykonać dowolną techniką i z różnych materiałów, przedstawiony      na kartce A4.

6. Jury oceniać będzie wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

7. Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą prace do 10 marca 2014 roku należy złożyć u pani A. Karanowskiej lub pani A. Chmieleckiej.

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 17 marca 2014 r.

 

Opracowała:
Anna Chmielecka
Agnieszka Karanowska

 

 • II. Plakat dotyczący walki z przemocą pt. "Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły" – konkurs plastyczny dla klas 4-6.

CELE:

 • ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,
 • kształcenie umiejętności przekazywania własnych myśli i uczuć,
 • rozwijanie ekspresji twórczej, wyobraźni,
 • uwrażliwianie na estetykę,
 • motywowanie do tworzenia.

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VI.

2.Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu z hasłem "Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły", w którym autor pracy przedstawi swój sprzeciw wobec agresji.

3. Konkurs ma charakter indywidualny (prace zespołowe nie będą  przyjmowane).

4. Plakat w formacie A-3 można wykonać dowolną techniką.

 5. Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę związek z tematem, wartości artystyczne, estetykę wykonania i oryginalność pracy.

6.  Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą prace do 10 marca2014 roku należy złożyć u pani A. Karanowskiej, pani A. Chmieleckiej.

7.  Najciekawsze prace zostaną nagrodzone dyplomami.

8. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 17 marca 2014 r.

 

 

Opracowała:
Anna Chmielecka
Agnieszka Karanowska

 • III. "Żartem o dobrym zachowaniu" – konkurs recytatorski.

CELE:

 • ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,
 • eksponowanie wartości dobrego zachowania i kultury języka,
 • przybliżanie twórczości poetyckiej o tematyce kultury zachowania,
 • uwrażliwianie na estetykę wypowiedzi i piękno poezji,

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów klas III – VI.

2. Konkurs ma charakter indywidualny.

3. Zadaniem uczniów jest przygotowanie recytacji wybranego wiersza mającego charakter dydaktyczny, który w sposób żartobliwy porusza tematykę grzeczności i poprawnego zachowania.

4. Komisja oceniać będzie odpowiedni dobór utworu (związek z tematem konkursu) oraz sposób recytacji (dykcję, intonację, ekspresję, grę aktorską, itp.).

5. Konkurs będzie odbywać się w dwóch kategoriach:

   • klasy III – IV,
   • klasy V – VI.

Wychowawców klas III i polonistki w klasach IV - VI prosimy o przeprowadzenie eliminacji klasowych. Do etapu finałowego można zgłosić najwyżej trzy osoby z klasy.

6. Przesłuchania konkursowe odbędą się 19 marca 2014 r. w czytelni szkolnej.

7. Najlepsi uczniowie zostaną nagrodzeni.

8. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi na apelu 21 marca 2014 r.

 

Opracowała:
Anna Lewoc

 • IV. Regulamin konkursu na gazetkę ścienną zatytułowaną "Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły"

CELE:

 • ukazywanie różnych sposobów wyrażania swoich emocji,
 • promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa,
 • przeciwdziałanie agresji rówieśniczej;
 • kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły,
 • kształtowanie  postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę i szkołę,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych uczniów,
 • uwrażliwianie na estetykę,
 • integracja poszczególnych społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.

 

REGULAMIN:

1.  W konkursie biorą udział wszystkie klasy 0 – VI.

2.  Gazetka musi być związana z hasłem przewodnim Szkolnego Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji, czyli "Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły".

3.  Forma, dobór i jakość materiałów zależą od pomysłowości uczniów. Można wykorzystywać ilustracje gotowe, drukowane z różnych dostępnych źródeł
lub wykonane własnoręcznie przez uczniów.

4.  Gazetka powinna być przygotowana na tablicy mającej przynajmniej metr kwadratowy powierzchni.

5.  Gazetkę wykonują uczniowie.

6.  Wychowawcy mają prawo koordynować pracę zespołu klasowego, pomóc w doborze materiałów. Nie mogą jednak wykonać gazetki za uczniów.

7.  Przy ocenie gazetek brana będzie pod uwagę:

   zgodność z tematem,
   pomysłowość, oryginalność,
   estetyka wykonania gazetki,
   widoczny wkład pracy,
   stopień samodzielności pracy uczniów.

8.  Gazetki oceniane będą w dwóch kategoriach:

   I - klasy 0 – III,
   II - klasy IV – VI

9.  Gazetki powinny zostać wykonane najpóźniej do 14 marca 2014r.

10.  Komisja konkursowa dokona oceny gazetek do 20 marca 2014r.

11.   Ogłoszenie wyników odbędzie się na apelu podsumowującym Szkolny Tydzień Przeciwdziałania przemocy i Agresji 21 marca 2014.

 

Opracowała:
Anna Lewoc
Grażyna Barcińska

 • V. Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o dobrym zachowaniu

CELE:

 • promocja zdrowia psychicznego i fizycznego ;
 • przeciwdziałanie agresji rówieśniczej;
 • kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • kształcenie umiejętności reagowania na negatywne zachowania innych osób,
 • uwrażliwianie na kulturę osobistą, empatię, życzliwość,
 • rozwijanie zainteresowań prozdrowotnych;
 • kształtowanie nawyku korzystania z różnych źródeł wiedzy;
 • realizacja programu edukacji zdrowotnej;

REGULAMIN:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku i ma charakter indywidualny.

2. Zadaniem uczestnika będzie rozwiązanie testu.

3. Uczestnicy przygotowują się do konkursu samodzielnie.

4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech grupach wiekowych:

   I grupa - uczniowie klas III,
   II grupa - uczniowie klas IV,
   III grupa - uczniowie klas V-VI.

5. Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

6. Konkurs odbędzie się w trakcie Szkolnego Tygodnia Przeciwdziałania Przemocy i Agresji.

7. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, zgłaszają ten fakt do 14 marca 2014 roku do nauczyciela prowadzącego konkurs - p. Anny Nartowicz.

           

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w konkursie!!!

 

Opracowała:
Anna Lewoc
Grażyna Barcińska

 

 

Promujemy zdrowie

 

 

 

sp9_banerd

Elknet - sponsor stronyZgłoś anonimowo nielegalne treści w sieci

© Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku